2:33 am - วันจันทร์ 21 มกราคม 2019 TH TH

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 กองการพยาบาลจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ณ ห้องประชุม 4 อาคาร 1 ชั้น 4 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

  arroy วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 กองการพยาบาลจัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้บุคลากรภายในองค์กรมีสุขภาพที่ดี และมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง ตลอดจนมีสุขภาพที่ดี ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก        อ.ชุติกาญจน์ หฤทัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการพยาบาล เป็นประธานในพิธีเปิด รวมทั้งบุคลากรจากกองบริหารการสาธารณสุข สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ โดยกองการพยาบาลได้จัดกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายเรื่องอาหาร การวัดไขมันมวลร่างกาย เกมส์ และออกกำลังกายโดยเต้นแอโรบิคร่วมกัน ณ ห้องประชุม 4 อาคาร 1 ชั้น 4 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี