6:09 am - วันพุธ 17 ตุลาคม 2018 TH TH

วันที่ 9 พฤษภาคม ดร.ธีรพร สถิรอังกูร รักษาราชการผู้อำนวยการกองการพยาบาล พร้อมด้วย ดร.กาญจนา จันทร์ไทย รักษาการพยาบาลวิชาชีพทรงคุณวุฒิ (ด้านการพยาบาล) กลุ่มงานที่ปรึกษาระดับกระทรวง นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองการพยาบาล ร่วมทำบุญถวานสังฆทาน เนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี แห่งการก่อตั้งกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ณ วัดกลางเกร็ด ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี