3:43 pm - วันศุกร์ 25 พฤษภาคม 2018 TH TH

ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง “Smart Nurse for Digital Hospital” ในวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร โปรดลงทะเบียนภายใน 15 พฤษภาคม 2561

arroy หนังสือเชิญประชุม

arroy แบบฟอร์มจองห้องพัก

arroy แบบฟอร์มส่งบทคัดย่อผลงานวิชาการ

arroy กำหนดการประชุม

arroy การลงทะเบียน

arroy รายละเอียด