9:09 am - วันพฤหัส 24 ตุลาคม 2019 TH TH

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 กองการพยาบาลจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล และหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล นำทีมโดย ดร.ธีรพร สถิรอังกูร และ ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

arroy วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 กองการพยาบาลจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล และหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล นำทีมโดย ดร.ธีรพร สถิรอังกูร และ ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล ร่วมด้วยนักวิชาการพยาบาลที่มีความรู้และประสบการณืจากการพยาบาล และพยาบาลวิชาชีพผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพการพยาบาลจากพื้นที่ โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.พิจารณาเครื่องมือการประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข 2.พิจารณาหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้กองการพยาบาลกำหนดเป้าหมายว่า ในปี พ.ศ.2562 จะเผยแพร่แนวทางการประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข และเครื่องมือการประเมินคุณภาพการพยาบาลที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ เพื่อนำสู่การปฏิบัติทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังได้วางแผนสร้างผู้ประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล ระดับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับความต้องการขององค์กรพยาบาลที่มีแนวโน้มจะขอรับการประเมินคุณภาพการพยาบาลฯ จากกองการพยาบาลมากขึ้น