6:31 am - วันพุธ 17 ตุลาคม 2018 TH TH

อ.ธีรดา สุธีรวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ พร้อมด้วย ร.ต.อ หญิงยุรีพรรณ วณิชโยบล นักวิชาการพยาบาลผู้นิเทศเขตสุขภาพที่ 9 และ อ.วิภา ตุนาค พยาบาลวิชาชีพ กองการพยาบาล เข้าประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2561 ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม Rajabhat Complex มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โดยมี นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุม

           arroy อาจารย์ธีรดา สุธีรวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ พร้อมด้วย รตอ.หญิงยุรีพรรณ วณิชโยบล นักวิชาการพยาบาลผู้นิเทศเขตสุขภาพที่ 9 และอาจารย์วิภา ตุนาค พยาบาลวิชาชีพ กองการพยาบาล เข้าร่วมประชุม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2561  ระหว่างวันที่ 17-18 พ.ค 2561 ณ ห้องประชุม Rajabhat Complex มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข) เป็นประธานการประชุมก่อนเริ่มการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำเสนอการสร้างเมืองด้วยกีฬาฟุตบอล และการก้าวสู่ Smart City  ของ จ.บุรีรัมย์

          สำหรับวาระการประชุม ประธานแจ้งให้ทราบว่า ได้ติดตามการเงินการคลังของโรงพยาบาลในสังกัด สป. ไม่มีระดับ 7 , HA ใน รพศ/ รพท มีความสำเร็จด้วยดี ส่วนการดำเนินงานของคลินิกหมอครอบครัวยังมีความเข้าใจไม่ตรงกัน, RDU ขั้น 2 เกณฑ์ค่อนข้างยากไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงในทางปฏิบัติ, TB ของไทยมีปัญหาสูงในเรือนจำ, MOPH 4.0 ช่วงแรกเน้นเรื่องคิว ซึ่ง รพ ปทุมธานีนำร่อง, การอำนวยความสะดวกเรื่องการจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง สามารถให้มีบัตรประชาชนใบเดียวซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทำหนังสือไปกรมบัญชีกลางตามนโยบายรัฐบาล, ปัญหาลูกจ้างชั่วคราว รมว สั่งการทุกโรงพยาบาลว่าต้องจ้างไม่ต่ำกว่ากระทรวงแรงงาน, วัคซีนสุนัขบ้าให้เตรียมให้เพียงพอ และขอให้ทุกหน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงานสาธารณสุข 100 ปี รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2561 นอกจากนี้ ยังได้ติดตามการนำนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9