3:37 pm - วันเสาร์ 19 กันยายน 8443 TH TH

ดร.ธีรพร สถิรอังกูร รักษาราชการผู้อำนวยการกองการพยาบาล และ อ.โศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์ ร่วมประชุมวิชาการชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 เรื่อง ““Transformation to Smart Nurse Anesthetist” โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561