8:11 pm - วันอังคาร 17 กรกฎาคม 2018 TH TH

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อ รับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพยาบาล ระดับปฏิบัติการ/ระดับชำนาญการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ระดับชำนาญงาน

arroy รายละเอียดการสมัคร

arroy แบบฟอร์มขอโอน

arroy แบบฟอร์มขอย้าย

arroy ใบสมัคร