11:07 am - วันพุธ 20 กุมภาพันธ์ 2019 TH TH

ดร.ธีรพร สถิรอังกูรรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการพยาบาล อ.อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ และอ.ยุรีพรรณ วณิชโยบล ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนารูปแบบการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในเขต Hot Zone ประชุมจัดทำแนวทางการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในพื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม. ครั้งที่ 3 ในวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมนายแพทย์เปี่ยม คุณหญิงสำเนียง มุสิกะภูมะ กองการพยาบาล