8:08 pm - วันอังคาร 17 กรกฎาคม 2018 TH TH

ประชุมคณะกรรมการพัฒนา “รูปแบบบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 4-5กรกฎาคม2561เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข นำทีมโดย ดร.ธีรพร สถิรอังกูร. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการพยาบาล ทีมนักวิชาการกองการพยาบาลและคณะกรรมการพัฒนารูปแบบบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลางจากพื้นที่