10:05 am - วันพฤหัส 18 กรกฎาคม 2019 TH TH

กองการพยาบาลดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยทางการพยาบาล” ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น วันนี้ (2 สิงหาคม 2561) ดร.ธีรพร สถิรอังกูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมและได้กรุณาบรรยายเรื่องการสนับสนุนเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ