3:53 pm - วันอาทิตย์ 24 มีนาคม 2030 TH TH

อ.โศภิษฐ์ สุวรรณเกษาาวงษ์ ลงนิเทศ “การประเมินคุณภาพการพยาบาลภายในโรงพยาบาล” องค์กรพยาบาลและหน่วยบริการพยาบาลของกลุ่มการพยาบาล ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ โดยมีแพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิด และดร.สุพัตรา อยู่สุข รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพผู้รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการพยาบาลของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน ใน จ.นครสวรรค์