4:45 pm - วันจันทร์ 19 พฤศจิกายน 2018 TH TH

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความท้าทายของผู้นำทางการพยาบาลกับการปฏิรูประบบสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

arroy หนังสือโครงการ

arroy หนังสือเชิญประชุม

arroy ตารางการประชุม

arroy แบบตอบรับเข้าประชุม

arroy แบบจองห้องพักโรงแรมบัดดี้ฯ