2:34 am - วันจันทร์ 21 มกราคม 2019 TH TH

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอแสดงความเสียใจกับญาติและครอบครัว ของนายเกรียงไกร บุญจี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอมก๋อย จ.เชียงใหม่ ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่