4:46 pm - วันจันทร์ 19 พฤศจิกายน 2018 TH TH

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพพยาบาลสารสนเทศ” ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมไพจิตรปวะบุตร ชั้น 9 อาคาร 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข