3:44 pm - วันพฤหัส 11 ธันวาคม 4594 TH TH

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องรับรอง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสิรฐ เป็นประธานในการประชุม