2:35 am - วันจันทร์ 21 มกราคม 2019 TH TH

วันที่ 3 มกราคม 2562 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาศวันขึ้นปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 ณ โถง อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข