10:33 am - วันพุธ 19 มิถุนายน 2019 TH TH

ดร.พัชรี เนียมศรี นักวิชาการพยาบาล ผู้นิเทศทางการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 ณ ห้องประชุม C71 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่

ดร.พัชรี เนียมศรี นักวิชาการพยาบาล ผู้นิเทศทางการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 ประชุมกับคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 ณ ห้องประชุม C71 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนครพิงค์ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนครพิงค์ กลุ่มเป้าหมายของการประชุมครั้งนี้คือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ซึ่งมี อ.กุลดา พฤติวรรธน์ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลนครพิงค์ ผู้บริหารทางการพยาบาลระดับเขต (CNO_R) หัวหน้าพยาบาล รพศ./รพท. นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  ในฐานะผู้บริหารทางการพยาบาลในโรงพยาบาลและชุมชนระดับจังหวัด (CNO_P) รวมทั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีทั้ง 4 แห่ง โดยวัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้เพื่อจัดทำและปรับแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2562 สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การบริการพยาบาลระดับประเทศ ส่งเสริมความเข้าใจการดำเนินการพัฒนาคุณภาพฯ เพื่อเป้าหมายตามตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาลโดยความร่ยวมมือของเครือข่ายคณะกรรมการคุณภาพบริการพยาบาล เกิดเป็นผลลัพธ์บริการพยาบาลที่มีคุณค่าและประสิทธิภาพ