10:35 am - วันพุธ 19 มิถุนายน 2019 TH TH

วันที่ 9 มกราคม 25062 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ผู้อำนวยการกองการพยาบาล อ.ศิริมา ลีละวงศ์รองผู้อำนวยการกองการพยาบาลและ อ.จุฬามณี คุณวุฒิ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเขต 12 จัดประชุม เพื่อถ่ายทอดนโยบายรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาล คุณภาพการพยาบาล และรณรงค์แคมเปญ Nursing Now Thailand ณ โรงแรมลีการ์เดนท์พลาซ่า จ สงขลา