9:06 am - วันพฤหัส 24 ตุลาคม 2019 TH TH

วันที่ 29 มกราคม 2562 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ผู้อำนวยการกองการพยาบาลเป็นประธานในพิธิเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานคุณธรรมกองการพยาบาล

arroy วันที่ 29 มกราคม 2562 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ผู้อำนวยการกองการพยาบาล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานคุณธรรมกองการพยาบาล ในการจัดประชุมครั้งนี้พื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ณ ห้องประชุมนายแพทย์เปี่ยม-คุณหญิงสำเนียง มุสิกะภุมมะ กรมการแพทย์ จ.นนทบุรี