3:29 am - วันพฤหัส 22 สิงหาคม 2019 TH TH

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 กองการพยาบาลจัดประชุม” พัฒนารูปแบบบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในเขต Hot Zone”โดย ดร. ธีรพร สถิรอังกูร ผอ.กองการพยาบาลกล่าวเปิดการประชุมและพูดถึงนโยบายการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในเขต Hot Zone ณ โรงแรมริชมอนด์ จ. นนทบุรี