3:58 pm - วันพฤหัส 21 พฤษภาคม 1276 TH TH

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 กองการพยาบาล ได้จัดประชุมแนวทางพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โดยมี ดร.ธีรพร สถิรอังกูร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสารณสุข

          arroy วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข  ได้จัดประชุมแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ  โดยมีดร.ธีรพร สถิรอังกูร เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าประชุมจากภาคส่วนต่างๆประกอบด้วย ชมรมผู้ประสานการปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย  พยาบาลผู้ประสานการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ ผู้แทนเขตสุขภาพ ที่1-12 และกรุงเทพและปริมณฑล, กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กองบริหารสาธารณสุข  กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งทีมนักวิชาการกองการพยาบาล  อาจารย์อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์  อาจารย์อุไรพร จันทะอุ่มเม้า ดร.ศศมน ศรีสุทธิศักดิ์ และดร.พัชรี เนียมศรี ผู้รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลงานการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โดยมีจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 30 คน โดยวัตถุประสงค์ เพื่อหามติข้อสรุปจากทุกฝ่ายเป็นเสียงเดียวกันด้านความก้าวหน้าและค่าตอบแทน รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรพยาบาลซึ่งเป็นกำลังสำคัญและปัจจัยความสำเร็จส่งผลให้การเข้าถึงการบริการสุขภาพการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะของประชาชนเพิ่มขึ้น

            ทั้งนี้ มีนายแพทย์สมยศ  ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 4 ได้เข้ามารับฟังปัญหาเพื่อให้การช่วยเหลือขับเคลื่อนและผลักดัน การแก้ไขปัญหาดำเนินการต่อไป