9:08 am - วันพฤหัส 24 ตุลาคม 2019 TH TH

วันที่ 5 เมษายน 2562 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ผู้อำนวยการกองการพยาบาล และดร.พัชรี เนียมศรี ผู้นิเทศด้านการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมวิชาการเรื่อง “การขับเคลื่อนการพัฒนาบริการพยาบาลกับการปฏิรูประบบสุขภาพ” ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย

  

ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ผู้อำนวยการกองการพยาบาล และดร.พัชรี เนียมศรี ผู้นิเทศด้านการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 1 เป็นวิทยาบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมวิชาการ เรื่อง “การขับเคลื่อนการพัฒนาบริการพยาบาลกับการปฎิรูประบบสุขภาพ” ในวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลและความก้าวหน้าวิชาชีพพยาบาล ทั้งนี้ อ.กุลดา พฤติวรรธน์ ผู้บริหารทางการพยาบาลระดับเขต(CNO_R) และ อ.ปริศนา วะสี ผู้บริหารทางการพยาบาลระดับจังหวัด(CNO_P) นำทีมกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ดำเนินจัดการประชุม โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าประชุม คือ บุคลากรพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 1 ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยาว์ แม่อ่องสอน จำนวนทั้งสิ้น 2๐๐ คน