7:14 am - วันศุกร์ 26 เมษายน 2019 TH TH

วันที่ 17 เมษายน 2560 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ผู้อำนวยการกองการพยาบาล พร้อมบุคลากรกองการพยาบาล เป็นเจ้าภาพสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 อาคาร 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี