9:08 am - วันพฤหัส 24 ตุลาคม 2019 TH TH

วันที่ 17 เมษายน 2562 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ผู้อำนวยการกองการพยาบาล พร้อมบุคลากรกองการพยาบาล เป็นเจ้าภาพสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 อาคาร 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี