10:17 am - วันพุธ 19 มิถุนายน 2019 TH TH

ขอเชิญประชุมวิชาการพยาบาลชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 “พลิกโฉมการบริการพยาบาลชุมชน เพื่อสุขภาวะประชาชน” ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด หนังสือโครงการจัดประชุม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด หนังสือเชิญประชุม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด กำหนดการประชุม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด ใบจองห้องพักโรงแรมสุนีย์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด คำแนะนำการลงทะ่เบียน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม