7:18 pm - วันศุกร์ 20 กันยายน 2019 TH TH

 

วันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 อ.ศิริมา ลีละวงษ์ รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล อ.โศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์ อ.อรรถยา อมรพรหมภักดี อ.ขวัญนภา ขวัญสถาพรกุล อ.พัชรีย์ กลัดจอมพงษ์ และ อ.อนันต์ พวงคำ เข้าประเมินคุณภาพการพยาบาลโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลสกลนคร โดยผลการประเมิน โรงพยาบาลสกลนครผ่านการประเมิน NQA Class