วันที่ 7 มิถุนายน 2562  อาจารย์สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ ผู้นิเทศการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 3 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยนพ. ปกาสิทธิ์ อนะหันลิไพบูลย์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพเป็นประธานเปิดการประชุม และ ดร.สุพัตรา อยู่สุข ประธานคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 3 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ เพื่อประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนด รวมถึงการคัดเลือกผลงานดีเด่นทางการพยาบาล ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกระดับเขต จะได้รับการคัดเลือกระดับประเทศต่อไป การประชุมครั้งนี้จัด ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนารทนเรนทร