9:59 am - วันพฤหัส 18 กรกฎาคม 2019 TH TH

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานวิจัย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด  หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด  กำหนดการอบรม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มจองห้องพักโรงแรมมารวยการ์เด้น

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด  ลงทะเบียนเข้าอบรม

*** ขอสงวนสิทธิ์กลุ่มเป้าหมายในการเข้าอบรมเฉพาะหัวหน้ากลุ่มงานวิจัย โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป  เท่านั้น!! ***