9:43 am - วันพฤหัส 24 ตุลาคม 2019 TH TH

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 อ.ศิริมา ลีละวงศ์ รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล และ อ.สุพัสตรา เสนสาย ประชุมโครงารสัญจรเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการหน่วยบริการ และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.วีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม.