4:10 am - วันพฤหัส 22 สิงหาคม 2019 TH TH

 

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 อ.ชุติกาญจน์ หฤทัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการพยาบาล และ อ.นครินทร์ สุวรรณแสง เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกฏิบัติการกลุ่ม ในการพัฒนา Nursing Best Practic ณ สถาบันโรคทรวงอก