วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 อ.ชุติกาญจน์ หฤทัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการพยาบาล และ อ.นครินทร์ สุวรรณแสง เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกฏิบัติการกลุ่ม ในการพัฒนา Nursing Best Practic ณ สถาบันโรคทรวงอก