9:55 am - วันพฤหัส 24 ตุลาคม 2019 TH TH

 

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 อ.ชุติกาญจน์ หฤทัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการพยาบาล และ อ.นครินทร์ สุวรรณแสง เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกฏิบัติการกลุ่ม ในการพัฒนา Nursing Best Practic ณ สถาบันโรคทรวงอก