วันที่ 31 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2562 อาจารย์อัมราภัสร อรรถชัยวัฒน์ และดร.พัชรี เนียมศรี เป็นวิทยากรการเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการพยาบาล ในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จ.สุราษฎร์ธานี