ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง พยาบาลดีเด่นผู้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2562

 

1.  สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย จำนวน 1 คน ได้แก่

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) วิภาดา  คุณาวิกติกุล

2.  สาขาการพยาบาลในสถานบริการ จำนวน 1 คน ได้แก่

นางสาวจงกลณี  จันทรศิริ

3.  สาขาการพยาบาลในชุมชน จำนวน 2 คน ได้แก่

– นางกรรณิกา  ปัญญาอมรรัตน์

– รองศาสตราจารย์ขนิษฐา  นันทบุตร

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด <<ดาวน์โหลดเอกสาร>>