7:59 pm - วันศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2020 TH TH

นางสาวชุติกาญจน์ หฤทัย ผู้อำนวยการกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานวิจัย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร