วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้จะได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2562 ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 โดยมีผู้ได้ที่จะได้รับรางวัลฯ ดังนี้

1.  สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย จำนวน 1 คน ได้แก่

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) วิภาดา คุณาวิกติกุล

2.  สาขาการพยาบาลในสถานบริการ จำนวน 1 คน ได้แก่

นางสาวจงกลณี  จันทรศิริ

3.  สาขาการพยาบาลในชุมชน  จำนวน 2 คน ได้แก่

นางกรรณิกา  ปัญญาอมรรัตน์

รองศาสตราจารย์ขณิษฐา  นันทบุตร