TH TH

วันที่ 17 กันยายน 2562 นางสาวชุติกาญจน์  หฤทัย ผู้อำนวยการกองการพยาบาล นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่กองการพยาบาล ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย