9:09 am - วันพฤหัส 24 ตุลาคม 2019 TH TH

 

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 กองการพยาบาลได้ให้การต้อนรับนักศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งมาเยี่ยมชมการดำเนินการ ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข