การประกันคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

การประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข เป็นกลไกสำคัญที่กองการพยาบาลพัฒนาระบบขึ้นมาเพื่อ

กระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลอย่างต่อเนื่องของทุกหน่วยงานบริการพยาบาล ในกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล เป็นการต่อยอดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล อีกทั้งธำรงไว้ซึ่งผลของการพัฒนาเชิงประจักษ์ให้โรงพยาบาล / สถาบัน / สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ผ่านการรับรองคุณภาพบริการในทุกระบบคุณภาพ

โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563

 

โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562

 

โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562

 

โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2561

โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2560

โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2559

โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2558

02

01

 

โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2557

QA57

 

โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2556

001

 

โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2555

02

 

โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2554

Document1