กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักการพยาบาล ได้กำหนดเกณฑ์คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ ตั้งแต่ปลายปีงบประมาณ 2549

โดยใช้กรอบแนวคิดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) และชั้นตอนของหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-base-Practice) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและค้นหา Nursing Best Practices) เพื่อนำไปส่งเสริมการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงกว้างพร้อมทั้งตั้งรางวัล Nursing Quality Award (NQA) เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจ และขวัญกำลังใจแก่บุคลากรพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศ โดยมีกระบวนการ 3 ชั้นตอน ได้แก่

1. Independent Reviews

2. Consensus Reviews

3. Site Visit Reviews

ปกคู่มือการเขียนรายงาน

คู่มือการเขียนรายงานตามเกณฑ์คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ

 

 

ปกคู่มือการเขียนรายงาน

หนังสือเกณฑ์การปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ