รายงานสถานการณ์การพยาบา

ผู้ป่วยและผู้สงสัยติดเชื้อ COVID-19

อ่านต่อ

 

แนวทางการจัดทำแผนบริหารอัตรา

กำลังพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย/และผู้สงสัยติดเชื้อ COVID-19

อ่านต่อ

 

แบบรายงานประจำสัปดาห์

สถานการณ์การพยาบาลผู้ป่วย

และผู้สงสัยติดเชื้อ COVID-19

อ่านต่อ

 

ระเบียบการช่วยเหลือบุคลากรเมื่อ

ติดไวรัส COVID-19 จากการปฏิบัติงาน

อ่านต่อ

 

อ่านต่อ

ส่งคำถาม/ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

คลิก

การเบิก พตส ของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยในหอติดเชื้อรุนแรง/อันตราย  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  อ่านต่อ

คำอธิบายประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข  อ่านต่อ

การจ่ายค่าเสี่ยงภัยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หนังสือกรมบัญชีกลาง  อ่านต่อ

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ) อ่านต่อ

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  อ่านต่อ

แบบฟอร์มเอกสารการจ่ายเงิน  อ่านต่อ

 

ขั้นตอนการใส่และถอด PPE แบบชุดหมี หรือ

Coverall

ขั้นตอนการใส่และถอด PPE แบบกาวน์กันน้ำ

หรือกาวน์ผ้า

การคัดกรองผู้สงสัย ผู้ป่วย Covid-19

 

Thai Nurse Leader Reacts to SoWN Report

 

 

ผู้นำทางการพยาบาลของประเทศ ร่วมให้กำลังใจพี่น้องพยาบาลทั่วประเทศ ในภาวะการติดเชื้อ Covid-19

 

การพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 ที่ใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจ

 

 

การบริหารจัดการหอผู้ป่วย COVID-19

 

 

การบริหารอัตรากำลังพยาบาลในภาวะการติดเชื้อ COVID-19

 

การจำหน่วยผู้ป่วย COVID-19 กลับบ้านและชุมชน

 

การจัดการศพผู้ป่วย COVID-19

 

พลังพยาบาล ต้านภัยโควิด

 

SAVE LIVES : CLEAN YOUR HANDS

 

Airway Management for a Patient with Suspected or Confirmed COVID-19

 

การจัดการขยะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

 

การทำความสะอาดภายหลังการดูแลผู้ป่วย COVID-19

 

การรับส่งต่อผู้ป่วย COVID-19

 


สอบถามข้อมูลโปรดติดต่อ

ดร.กนกพร  แจ่มสมบูรณ์  Email : j_kanokpon@hotmail.com  โทรศัพท์ 0-8981-31937

อาจารย์โศภิษฐ์  สุวรรณเกษาวงษ์  Email : mssophis@gmail.com  โทรศัพท์ 0-2590-6292.

อาจารย์ชัชนน  เทพวงค์  Email : mo_eng@live.com  โทรศัพท์  0-6414-17874