3:58 pm - วันพุธ 21 พฤษภาคม 0464 TH TH

รางวัลหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร

arroy ด้วยมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก ได้รับการตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันพระบรมราชชนก มีวัตถุประสงค์ให้ทุน รางวัล และสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยการพัฒนาบุคลากรและให้รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น โดยมีการโอนทรัพย์สินภายหลังการจดทะเบียนยกเลิกของมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช ให้มาเป็นกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราะร (ชุมพล) จุฑาธุช ในมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อประโยชน์แก่การศึกาาพยาบาล ตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์ประธานมูลนิธิฯ และตามปณิธานของผู้มอบทุนทรัพย์ก่อตั้งมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช โดยในปี 2560 นี้ มูลนิธิฯ กำหนดการให้รางวัลแก่อาจารย์พยาบาล พยาบาลและพยาบาลพี่เลี้ยงนักศึกษาดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 10 รางวัล คือ อาจารย์พยาบาล  2 รางวัล พยาบาล 6 รางวัล และพยาบาลพี่เลี้ยงนักศึกษา 2 รางวัล โดยผู้รับรางวัลดังกล่าวจะได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเงินรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 โดยให้มีการดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบของมูลนิธิฯ

arroy หนังสือขอความร่วมมือ

arroy รายละเอียดรางวัล

arroy แบบเสนอชื่อ

arroy ขั้นตอนการคัดเลือก

arroy ผลการคัดเลือกรางวัลกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช ฯ ประจำปี 2561