ตรามูลนิธิดร.วรรณวิไล

การจัดตั้งมูลธินิ ดร.วรรณวิไล

จากความศรัทธาและเลื่อมใสต่อผลงานของอาจารย์ ดร.วรรณวิไล  จันทราภา ที่บุกเบิกและพัฒนางานการพยาบาลทั้งในสถานบริการและในชุมชน

เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพการพยาบาล ชมรมผู้บริหารทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย จึงรวมตัวจัดตั้ง มูลนิธิ “ดร.วรรณวิไล” ขึ้น เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2534 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก ความสามัคคี และความกตัญญูกตเวทีของศิษย์พยาบาล และผู้ที่รักนับถืออาจารย์ ดร.วรรณวิไล จันทราภา

 

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ “ดร.วรรณวิไล”

1.  ส่งเสริมการพัฒนาบริการในสถานพยาบาลและในชุมชน

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสถานบริการการพยาบาล และการบริหารการพยาบาล

3.  ส่งเสริมขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาลการผดุงครรภ์  หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์

4.  ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

 

ประวัติ ดร.วรรณวิไล  จันทราภา (โดยสังเขป)

ดร.วรรณวิไล  จันทราภา เป็นพยาบาลคนแรกของประเทศไทยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลจากประเทศสหรัฐอเมริกา เคยปฏิบัติงาน

ที่โรงพยาบาลหญิง เป็นอาจารย์ที่โรงเรียนพยาบาล โรงพยาบาลหญิง (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ) เป็นผู้อำนวยการกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข เป็นเวลา 11 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 – 2533)  ตลอดชีวิตการทำงาน อาจารย์ได้อุทิศตนมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลให้แก่สถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ การพัฒนาการศึกษาการพยาบาล การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพของประเทศ รวมทั้งได้รับเชิญจากองค์การอนามัยโลกให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเพื่อช่วยพัฒนาการพยาบาลในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผลงานจากสติปัญญา ความสามารถ ความขยันหมั่นเพียร ความคิดริเริ่มอันเฉียบแหลมและเห็นการณ์ไกลของท่านมีส่วนสำคัฯญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาวิชา

ชีพพยาบาล และการสาธารณสุขทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้ท่านได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดคือ รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในปี พ.ศ. 2545 นับว่าท่านเป็นปูชนียบุคคลทางการพยาบาลที่ชาวพยาบาลรุ่นหลังควรระลึกถึง และปฏิบัติตามแนวทางของท่านเพื่อความก้าวหน้าของวิชาชีพ และส่งผลต่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน

 

กิจกรรมต่อเนื่องของมูลนิธิ ดร.วรรณวิไล

1.  การบริจาคเงินช่วยเหลือสาธารณประโยชน์

2.  การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานทางการพยาบาล

ประเภทที่ 1 ด้านการพัฒนาการบริการพยาบาล

ประเภทที่ 2 ด้านการวิจัยทางการพยาบาล

ประเภทที่ 3 ด้านการผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล

3.  การจัดประชุมวิชาการทางการพยาบาลร่วมกับกองการพยาบาล ปีเว้นปี

4.  การประชุมสามัญประจำปีทุกปี

5.  การทำบุญเลี้ยงพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่อาจารย์ ดร.วรรณวิไล  จันทราภา ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี (เดือนเกิดของอาจารย์ ดร.วรรณวิไล  จันทราภา

 

ทุนมูลนิธิ ดร.วรรณวิไล

การขอรับทุน

มูลนิธิ ดร.วรรณวิไล มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมทุนเพื่อพัฒนางานทางการพยาบาลใน 4 ประเภท

ประเภทที่ 1 ด้านการพัฒนาบริการพยาบาล หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านการจัดการ และการปฏิบัติการพยาบาล ทั้งในสถาน

พยาบาลทุกระดับและในชุมชน

ประเภทที่ 2 ด้านการวิจัยทางการพยาบาล หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานทางการพยาบาล ทั้งทาง

ด้านการจัดการและด้านการปฏิบัติการพยาบาล

ประเภทที่ 3 ด้านการผลิตเอกสารวิชาการ หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ดำราทางการพยาบาล และสื่อวิชาการทางการ

พยาบาล เช่น สื่อวิดิทัศน์ มัลติมีเดีย ฯลฯ

ปรเภทที่ 4 ด้านการผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนางานทางการพยาบาล

 

การสนับสนุน

1.  จำนวนเงินการจัดสรร ทุนละไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

2.  การจ่ายเงินแบ่งออกเป็น 2 งวด ๆ ละ 50% ของวงเงินที่ได้รับ

2.1  งวดที่ 1 จ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติ

2.2  งวดที่ 2 จ่ายเมื่อเสริจสิ้นการดำเนินการและส่งมอบผลการดำเนินการวิจัย

    ทั้งนี้เพื่อการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามผังควบคุมกำกับเวลาที่กำหนด

 

ระเบียบปฏิบัติการขอรับทุน

1.  การประกาศและการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เสนอขอรับทุนจะดำเนินการผ่าน Website ของกองการพยาบาล

2.  การสมัครและเสนอขอรับทุน ผู้ขอรับทุนสามารถเสนอขอรับทุนได้ตลอดทั้งปี แต่การพิจารณาจัดสรรทุนจะดำเนินการ 2 ครั้งต่อปี ในเดือนตุลาคมและมีนาคม

3.  วิธีการขอรับทุน ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนต้องส่งใบสมัครพร้อมแนบโครงการขอรับทุนของมูลนิธิตามแบบฟอร์มที่กำหนด จำนวน 3 ชุด มายัง

เลขานุการมูลนิธิฯ ณ สำนักงาน มูลนิธิ ดร.วรรณวิไล กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

4.  ข้อผูกพันภายหลังการได้รับการสนับสนุนทุน

4.1   ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้สำเร็จตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งรับผิดชอบต่อผลกระทบ

       ที่จะเกิดจากโครงการ หรือการดำเนินการ

4.2  ผู้รับทุนต้องรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการทุก 6 เดือน

4.3  ผู้รับทุนต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ภายใน 6 เดือน หลังจากที่เสร็จสิ้นโครงการ

4.4  กรณีที่ผู้รับทุนประสงค์จะเสนอผลงานที่ได้รับทุในการประชุมวิชาการ หรือนำลงตีพิมพ์ในวารสารต้องแจ้งให้คณะกรรมการมูลนิธิฯ ทราบเป็นลาย

       ลักษณ์อักษร พร้อมส่งสำเนาหรือบทคัดย่อของผลงานวิชาการนั้น ๆ จำนวน 1 ชุด ต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ

4.5  กรณีที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ผู้รับทุนจะต้องทำกิติกรรมประกาศให้มูลนิธิฯ ด้วย

5.  การยกเลิกหรือยุติการให้การสนับสนุน คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ มีสิทธิให้พักหรือยุติการสนับสนุนในกรณีต่อไปนี้

5.1  ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุน

5.2  ผลของการดำเนินการมีแนวโน้มที่จะผิดจริยธรรม จรรยาบรรณ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้รับบริการ หน่วยงาน องค์กรวิชาชีพ หรือสังคมโดยรวม

5.3  ผู้ขอรับทุนแจ้งความจำนงปฏิเสธการรับทุน

 

เอกสารการขอรับทุน

รายละเอียดขั้นตอนขอรับทุน

แบบฟอร์มขอรับทุน

แบบประเมินโครงร่างวิจัยเพื่อการขอรับทุน

สัญญารับทุน