3:28 am - วันพฤหัส 22 สิงหาคม 2019 TH TH

เกี่ยวกับมูลนิธิ ฯ

ตรามูลนิธิดร.วรรณวิไล

การจัดตั้งมูลธินิ ดร.วรรณวิไล

arroy จากความศรัทธาและเลื่อมใสต่อผลงานของอาจารย์ ดร.วรรณวิไล จันทราภา ที่บุกเบิก และพัฒนางานการพยาบาลทั้งในสถานบริการและในชุมชน เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพการพยาบาล ชมรมผู้บริหารทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย จึงรวมตัวจัดตั้ง มูลนิธิ “ดร.วรรวิไล” ขึ้น เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2534 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก ความสามัคคี และความกตัญญูกตเวทีของศิษย์พยาบาล และผู้ที่รัก นับถืออาจารย์วรรวิไล จัทราภา

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ “ดร.วรรณวิไล”

1.  ส่งเสริมการพัฒนาบริการในสถานพยาบาลและในชุมชน

2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสถานบริการ การพยาบาล และการบริหารการพยาบาล

3. ส่งเสริมขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลการผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์

4. ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

ประวัติ ดร.วรรณวิไล จันทราภา (โดยสังเขป)

arroy ดร.วรรณวิไล จันทราภา เป็นพยาบาลคนแรกของประเทศที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางการพยาบาล จากประเทศสหรัฐอเมริกา เคยปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหญิง เป็นอาจารย์ที่โรงเรียนพยาบาล โรงพยาบาลหญิง (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ) เป็นผู้อำนวยการกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข เป็นเวลา 11 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522-2533) ตลอดชีวิตการทำงาน อาจารย์ได้อุทิศตนมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาลให้แก่สถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ การพัฒนาการศึกษาการพยาบาล การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพของประเทศ รวมทั้งได้รับเชิญจากองค์การอนามัยโลกให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา เพื่อช่วยพัฒนาการพยาบาลในประเทศ และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

arroy ผลงานจาสติปัญญา ความสามารถ ความขยันหมั่นเพียร ความคิดริเริ่มอันเฉียบแหลมและเห็นการณ์ไกลของท่านมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล และการสาธารณสุขทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้ท่านได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุด คือ รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในปี 2545 นับว่า ท่านเป็นปูชนียบุคคลทางการพยาบาลที่ชามพยาบาลรุ่นหลังควรระลึกถึง และปฏิบัติตามแนวทางของท่านเพื่อความก้าวหน้าของวิชาชีพ และส่งผลต่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน

 กิจกรรมต่อเนื่องของมูลนิธิ ดร.วรรณวิไล

1.  การบริจาคเงินช่วยเหลือสาธารณประโยชน์

2. การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานทางการพยาบาล

                    ประเภทที่ 1 ด้านการพัฒนาการบริการพยาบาล

                    ประเภทที่ 2 ด้านการวิจัยทางการพยาบาล

                    ประเภทที่ 3 ด้านการผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล

3. การจัดประชุมวิชาการทางการพยาบาลร่วมกับสำนักการพยาบาล ปีเว้นปี

4. การประชุมสามัญประจำปีทุกปี

5. การทำบุญเลี้ยงพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่อาจารย์ ดร.วรรณวิไล จันทราภา ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี (เดือนเกิดของอาจารย์)

 ทุนมูลนิธิ ดร.วรรณวิไล

arroy  การขอรับทุน

มูลนิธิ ดร.วรรณวิไล มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมทุนเพื่อพัฒนางานทางการพยาบาลใน 4 ประเภท

                      ประเภทที่ 1 ด้านการพัฒนาบริการพยาบาล หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านการจัดการ และการปฏิบัติการพยาบาล ทั้งในสถานพยาบาลทุกระดับและในชุมชน

                      ประเภทที่ 2 ด้านการวิจัยทางการพยาบาล หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานทางการพยาบาล ทั้งทางด้านการจัดการ และด้านการปฏิบัติการพยาบาล

                      ประเภทที่ 3 ด้านการผลิตเอกสารวิชาการ หมายถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ตำราทางการพยาบาล และสื่อวิชาการทางการพยาบาล เช่น สื่อวิดิทัศน์ มัลติมีเดีย ฯลฯ

                      ประเภทที่ 4 ด้านการผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนางานทางการพยาบาล

arroy การสนับสนุนทุน

                      1. จำนวนเงินการจัดสรร ทุนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

                      2. การจ่ายเงินแบ่งออกเป็น 2 งวด ๆ ละ 50% ของวงเงินที่ได้รับ

                           2.1 งวดที่ 1 จ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติ

                           2.2 งวดที่ 2 จ่ายเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการ

                          ทั้งนี้การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามผังควบคุมกำกับเวลาที่กำหนด

arroy ระเบียบปฏิบัติการขอรับทุน

                      1. การประกาศและการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เสนอขอรับทุนจะดำเนินการผ่าน Website ของสำนักการพยาบาล

                      2. การสมัครและเสนอขอรับทุน ผู้ขอรับทุนสามารถเสนอขอรับทุนได้ตลอดทั้งปี แต่การพิจารณาจัดสรรทุน จะดำเนินการ 2 ครั้งต่อปี ในเดือนตุลาคมและมีนาคม

                      3. วิธีการขอรับทุน ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุน ต้องส่งใบสมัครพร้อมแนบโครงการขอรับทุนของมูลนิธิตามแบบฟอร์มที่กำหนด จำนวน 3 ชุด มายังเลขานุการมูลนิธิฯ ณ สำนักงาน มูลนิธิ ดร.วรรณวิไล สำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

                      4. ข้อผูกพันภายหลังการได้รับการสนับสนุนทุน

                            4.1 ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้สำเร็จตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งรับผิดชอบต่อผลกระทบที่จะเกิดจากโครงการ หือการดำเนินการ

                            4.2 ผู้รับทุนต้องรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการทุก 6 เดือน

                            4.3 ผู้รับทุนต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายใน 6 เดือน หลังจากที่เสร็จสิ้นโครงการ

                            4.4 กรณีที่ผู้รับทุนประสงค์จะเสนอผลงานที่ได้รับทุนในการประชุมวิชาการ หรือนำลงตีพิมพ์ในวารสาร ต้องแจ้งให้คณะกรรมการมูลนิธิฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งส่งสำเนาหรือบทคัดย่อของผลงานวิชาการนั้น ๆ จำนวน 1 ชุด ต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ

                            4.5 กรณีที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ผู้รับทุนจะต้องทำกิติกรรมประกาศให้มูลนิธิฯ ด้วย

                      5. การยกเลิกหรือยุติการให้การสนับสนุนทุน คณะกรรมการมูลนิธิฯ มีสิทธิให้พักหรือยุติการสนับสนุนทุนในกรณีต่อไปนี้

                           5.1 ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุน

                           5.2 ผลของการดำเนินการ มีแนวโน้มที่จะผิดจริยธรรม จรรยาบรรณ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้รับบริการ หน่วยงาน องค์กรวิชาชีพ หรือสังคมโดยรวม

                      5. ผู้ขอรับทุนแจ้งความจำนงปฏิเสธการรับทุน

 <<ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับทุน>>