6:44 am - วันพุธ 17 ตุลาคม 2018 TH TH

ยุทธศาสตร์บริการพยาบาล

ยุทธศาสตร์กองการพยาบาล

ปี พ.ศ.2560 – 2564

arroy ยุทธศาสตร์ที่ 1

– สนับสนุนการพัฒนาความเป็นเลิศของระบบบริการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพ และในชุมชน

arroy ยุทธศาสตร์ที่ 2

– พัฒนาและขับเคลื่อนระบบสนับสนุน กำกับและควบคุมคุณภาพบริการพยาบาล

arroy ยุทธศาสตร์ที่ 3

– พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรกองการพยาบาลและบุคลากรทางการพยาบาลภายใต้หลักธรรมาภิบาล

arroy ยุทธศาสตร์ที่ 4

– เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทางการพยาบาลทุกภาคส่วนในระดับประเทศ อาเซียน และนานาชาติ

arroy ยุทธศาสตร์ที่ 5

– พัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อยกระดับสมรรถนะองค์กรกองการพยาบาลในสอดคล้องกับความท้าทายในยุคไทยแลนด์ 4.0