ยุทธศาสตร์การบริการพยาบาลระดับประเทศ พ.ศ.2560-2564

ตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) <<ดาวน์โหลด>>

 

ยุทธศาสตร์กองการพยาบาล

ปี พ.ศ.2560 – 2564