ระบบการประกันคุณภาพการพยาบาล

 

ความเป็นมาของระบบการประกันคุณภาพการพยาบาล

กองการพยาบาล ได้ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของสถานบริการสุขภาพทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ กองการพยาบาล ได้ใช้แนวคิดการประกันคุณภาพการพยาบาล เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลของประเทศ โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการ คือ งานพยาบาลของสถานบริการสุขภาพให้บริการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ สามารประกันคุณภาพงานการพยาบาลขององค์กรได้

 

องค์ประกอบของการประกันคุณภาพ คือ

1.  การกำหนดมาตรฐาน / ระบบ / แนวทาง (plan) กองการพยาบาลได้กำหนดมาตรฐานการพยาบาล เพื่อให้องค์กรในโรง

พยาบาลของสถานบริการสุขภาพนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นเฉบับปรับปรุงล่าสุด (ศึกษาได้จากห้อข้อมาตรฐานการพยาบาล)

2.  การปฏิบัติตามมาตรฐาน (Do) องค์กรพยาบาลของสถานบริการสุขภาพนำมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาลไปเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานการพยาบาล โดยมีกองการพยาบาลติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

3.  การวัดและประเมิน (Check) กองการพยาบาลได้พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการพยาบาลในการวัดและประเมินคุณภาพ

ให้องค์กรพยาบาลนำไปใช้ ได้แก่ การประเมินคุณภาพการพยาบาลภายใน การประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอก และการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ

4.  การแก้ไขปัญหา / ข้อบกพร่อง (Act) และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement) กองการ

พยาบาลรวบรวมผลการดำเนินการและจัดระบบให้มีการเทียบเคียงคุณภาพขององค์กร / หน่วยงานบริการพยาบาล โดยอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฯ

 

เครื่องมือการประเมิน

NursingAdministration หนังสือแบบประกันคุณภาพการพยาบาล : การประเมินคุณภาพบริการพยาบาลผู้ป่วย……..
 

หนังสือมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล