วารสารกองการพยาบาล Journal of Nursing Division

ISSN 0125-7242

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาล
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยของบุคลากรทางการพยาบาล ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ
3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทางการพยาบาลและผู้ที่สนใจหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขต วารสารกองการพยาบาลจะตีพิมพ์บทความที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การผดุงครรภ์ การสาธารณสุข หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล ดังนี้

1. บทความวิจัยทุกประเภท ทั้งจากส่วนบริการ ส่วนการศึกษา และส่วนสนับสนุน
2. บทความวิชาการ ได้แก่ บทความด้านการศึกษา การบริหาร และบริการพยาบาล (ผลงานการพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี
ทางการพยาบาล)
3. ข่าวสารสาระน่ารู้ที่มาจากองค์กรพยาบาล องค์กรสาธารณสุข และองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

กำหนดออก
ปีละ 3 ฉบับ คือ มกราคม – เมษายน, พฤษภาคม – สิงหาคม, กันยายน – ธันวาคม
อัตราค่าสมาชิกประเภทบุคคล (ฉบับละ 1 เล่ม) 450 บาท/ปี
อัตราค่าสมาชิกประเภทหน่วยงาน (ฉบับละ 3 เล่ม) 1,350 บาท/

arroy  <<ใบสมัครสมาชิกวารสารกองการพยาบาล>>
arroy  <<ใบสมัครลงบทความวารสารกองการพยาบาล>>

arroy  ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2557

arroy  ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557

arroy  ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2557

arroy  ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2556

arroy  ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2556

arroy  ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2556

arroy  ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2555

arroy  ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2555

arroy  ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2555

arroy  ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2554

Scan001    ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2554

Scan003   ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2554

Scan004   ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2553

Scan005   ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2553 

Scan002   ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2553 

Scan007  ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2552

Scan006   ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2552