10:14 am - วันพุธ 19 มิถุนายน 2019 TH TH

ความเป็นมา

          arroy สำนักการพยาบาล (หน่วยงานเดิม คือ กองการพยาบาล) ได้ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของสถานบริการสุขภาพทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้สำนักการพยาบาลได้ใช้แนวคิดการประกันคุณภาพการพยาบาล เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลของประเทศ โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการ คือ งานการพยาบาลของสถานบริการสุขภาพให้บริการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ สามารถประกันคุณภาพงานการพยาบาลขององค์กรได้

               องค์ประกอบของการประกันคุณภาพการพยาบาล คือ

              1. การกำหนดมาตรฐาน/ระบบ/แนวทาง (Plan) สำนักการพยาบาลได้กำหนดมาตรฐานการพยาบาล เพื่อให้องค์กรพยาบาลของสถานบริการสุขภาพนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงล่าสุด (ศึกษาได้จากหัวข้อมาตรฐานการพยาบาล)

             2. การปฏิบัติตามมาตรฐาน (Do) องค์กรพยาบาลของสถานบริการสุขภาพนำมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาลไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการพยาบาล โดยมีสำนักการพยาบาลติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน

             3. การวัดและประเมิน (Check)สำนักการพยาบาลได้พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการพยาบาลในการวัดและประเมินคุณภาพ ให้องค์กรพยาบาลนำไปใช้ ได้แก่ การประเมินคุณภาพการพยาบาลภายใน การประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอก และการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ

             4. การแก้ไขปัญหา/ข้อบกพร่อง (Act) และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement) สำนักการพยาบาลรวบรวมผลการดำเนินการและจัดระบบให้มีการเทียบเคียงคุณภาพขององค์กร/หน่วยงานบริการพยาบาล โดยอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฯ