ทำเนียบผู้อำนวยการกองการพยาบาล

 

1 นางสาวสงวนวรรณ  เพื่องเพ็ชร พ.ศ.2496 – พ.ศ.2500
2 นางตวงพร  อดิเรกสาร พ.ศ.2500 – พ.ศ.2505
3 นางวรรณา  เรืองวิทย์ พ.ศ.2505 – พ.ศ.2505
4 น.พ.มนัสวี  อุณหนันห์ พ.ศ.2505 – พ.ศ.2506
5 คุณหญิงสำเนียง  มุสิกะภุมมะ พ.ศ.2506 – พ.ศ.2510
6 น.ส.เพี้ยน  พูนสุวรรณ พ.ศ.2510 – พ.ศ.2515
7 น.ส.ละม่อม  ศรีจันทราพันธุ์ พ.ศ.2515 – พ.ศ.2522
8 ดร.วรรณวิไล  จันทราภา พ.ศ.2522 – พ.ศ.2533
9 น.ส.ปิ่นประภา  อิฐสุวรรณ พ.ศ.2533 – พ.ศ.2534
10 นางบุปผา  อิทธิมณฑล พ.ศ.2534 – พ.ศ.2538
11 นางอาริยา  สัพพะเลข พ.ศ.2538 – พ.ศ.2542
12 นางสมหมาย  หิรัญนุช พ.ศ.2543 – พ.ศ.2547
13 น.ส.ส่งศรี  กิตติรักษ์ตระกูล (รก.) พ.ศ.2547 – พ.ศ.2549
14 ดร.กาญจนา  จันทร์ไทย พ.ศ.2549 – พ.ศ.2561
15 ดร.ธีรพร  สถิรอังกูร พ.ศ.2561 – พ.ศ.2562
16 นางสาวชุติกาญจน์  หฤทัย พ.ศ.2562 – พ.ศ.2562
17 นางศิริมา  ลีละวงศ์ พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน