ตรามูลนิธิดร.วรรณวิไล

 

รายชื่อที่ปรึกษากรรมการมูลนิธิ ดร.วรรณวิไล  ประจำปี 2562

 

1. นางบุปผา อิทธิมณฑล
2. นางอาริยา สัพพะเลข
3. นางสมหมาย หิรัญนุช
4. นางสาวกาญจนา จันทร์ไทย
5. นางวิไล อำมาตย์มณี
6. นางชณิภาดา ชินอุดมพงศ์
7. นางรัตนาภรณ์ พงษ์ประจักษณ์
8. นางสาวประกายแก้ว ก๋าคำ
9. นางสาวปิยนุช ประทีบทัศน์

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิ ดร.วรรณวิไล ประจำปี 2562

 

1. นางธีรพร สถิรอังกูร ประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติกาญจน์ หฤทัย รองประธานกรรมการ
3. นางศิริวันต์ ยิ้มเลี้ยง รองประธานกรรมการ
4. นางสาวจีรวรรณ อัครานุชาต กรรมการ
5. นางนวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา กรรมการ
6. นางประหยัด พึ่งทิม กรรมการ
7. นางสาววันทนีย์ อิสระไพจิตร์ กรรมการ
8. นางสายสมร บริสุทธิ์ กรรมการ
9. นางสาวจารุพักต์ กัญจนิตานนท์ กรรมการ
10. นางศรีรัตน์ บวรโกสล กรรมการ
11. นางพัชนี ร่มตาล กรรมการ
12. นางสาวสมจิตต์ วงสุวรรณสิริ กรรมการและเหรัญญิก
13. นางเรืองศิริ ไกรคง กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
14. นางศิริมา ลีละวงศ์ กรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวอรรถยา อมรพรหมภักดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ