ความเป็นมา

arroy  กองการพยาบาลพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาลขึ้นในปี พ.ศ.2544 จำนวน 44 ตัวชี้วัด ต่อจากการพัฒนามาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาลและได้ดำเนินการต่อเนื่องโดยการทบทวน และวิเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิในปี พ.ศ.2547 สรุปเป็นตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาลจำนวน 10 ตัว คือ

 1. การผสมผสานอัตรากำลัง
 2. จำนวนชั่วโมงการพยาบาล
 3. ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรพยาบาล
 4. อัตราการเกิดแผลกดทับในโรงพยาบาล
 5. อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล
 6. ประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล
 7. อัตราการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะ
 8. อัตราการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำในโรงพยาบาลภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน
 9. ระดับความพึงพอใจของผู้ป่วย
 10. ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยในโรงพยาบาล

 

สำหรับตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลในชุมชนมีพัฒนาการต่อจากการพัฒนามาตรฐานการพยาบาลในชุมชน เช่นเดียวกับตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาลหลังจากการทบทวน วิเคราะห์โดยผู้ทรงคุณวุฒิในปี สรุปเป็นตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลในชุมชน จำนวน 11 ตัว ดังนี้

1. อัตราส่วนพยาบาลวิชาชีพต่อบุคลากรสุขภาพอื่น
2. อัตราส่วนพยาบาลวิชาชีพต่อประชากร
3. ความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ
4. ชั่วโมงการเยี่ยมบ้าน
5. ความครอบคลุมของการประเมินภาวะสุขภาพของประชาชน
6. ภาวะสุขภาพครอบครัวในชุมชน
7 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเรื้อรัง
8. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในชุมชน
9. การเกิดแผลกดทับของผู้ป่วยที่บ้าน
10. การลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน
11. การพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยที่บ้าน

 

หลังจากสำนักการพยาบาลได้ปรับปรุงมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาลในปี พ.ศ.2551 ได้ปรับตัวชี้วัดการพยาบาลในโรงพยาบาลเช่นกัน โดยที่มีเป้าหมายให้ตัวชี้วัดดังกล่าวใช้เป็นฐานข้อมูลที่สำคัญ เพื่อใช้ในกลวิธีเทียบเคียงคุณภาพการพยาบาลต่อไป

ตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลต่อไปนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อการพัฒนาให้เป็นตัวแทนของข้อมูลเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล และการเทียบเคียงคุณภาพการพยาบาลแต่ละระดับต่อไป

arroy  ตัวชี้วัดคุณภาพในโรงพยาบาล

1. การผสมผสานอัตรากำลัง
2. จำนวนชั่วโมงการพยาบาลต่อวันนอนในโรงพยาบาล (Nursing care hour per patient day)
3. ร้อยละความพึงพอใจในงานของบุคลากรพยาบาล
4. จำนวนครั้งของความผิดพลาดในการบริหารยาและสารน้ำ (ระดับ E ขึ้นไป)
5. จำนวนการพลัดตกหกล้มของผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล (Fall)
6. จำนวนการรักษาพยาบาลผิดคน/ผิดตำแหน่ง
7. อัตราการติดเชื้อที่ปอดจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (VAP)
8. ร้อยละของผู้ใช้บริการที่ได้รับการจัดการอาหารปวดอย่างเป็นระบบ
9. ร้อยละของมารดาที่มี HCT น้อยกว่า 33% เมื่อคลอด
10. ร้อยละของทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
11. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับข้อมูลความรู้ ความเข้าใจในการดูแลตนเองที่ OPD
12. อุบัติการณ์การจากบาดเจ็บจากการเคลื่อนย้ายที่ ER
13. ร้อยละของผู้ป่วยที่นัดผ่าตัดได้รับการเตรียมความพร้อมตามมาตรฐาน
14. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้บริการปรึกษา มีความวิตกกังวลลดลงหลังรับบริการ
15. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการงานผู้ป่วยใน
16. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการงานผู้ป่วยนอก
17. ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Average length of stays)
18. อัตราการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะ (CAUTI)
19. อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล
20. ประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล
21. อัตราการกลับเข้ารักษาซ้ำในโรงพยาบาลภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน
22. อัตราการเกิดแผลกดทับระดับ 2-4

 

 

 

 

 

 

 

<<ดาวน์โหลดรายละเอียดตัวชี้วัด>>

arroy  ตัวชี้วัดคุณภาพงานการพยาบาลในชุมชน

 1. อัตราส่วนของพยาบาลวิชาชีพต่อประชากร
 2. อัตราการเกิดแผลกดทับของผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน
 3. อัตราการพลัดตกหกล้ม/ตกเตียงของผู้ป่วย STROKE ที่บ้าน
 4. ชั่วโมงการเยี่ยมบ้านของพยาบาลวิชาชีพทั้งหมดที่ปฏิบัติงานเยี่ยมบ้านในช่วงเวลา 1 เดือน
 5. ร้อยละความพึงพอใจในงานของบุคลากรพยาบาล
 6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในชุมชน

 

<<ดาวน์โหลดรายละเอียดตัวชี้วัด>>

arroy  ดาวน์โหลเครื่องมือแบบประเมิน-แบบสอบถาม

<<แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการในชุมชน>>

<<แบบประเมินคุณภาพชีวิตขององคืการอนามัยโลก>>

<<แบบประเมินความผูกพัน>>

<<แบบสอบถามความพึงพอใจในงานของบุคลากร>>

<<แบบสอบถามความพึงพอใจงานผู้ป่วยใน>>

<<แบบสอบถามความพึงพอใจงานผู้ป่วยนอก>>