3:34 pm - วันพุธ 17 สิงหาคม 7408 TH TH

ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2553

Scan005

สารจากบรรณาธิการ

คณะบรรณาธิการ

รายงานการศึกษาวิจัย

การพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลของกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลน่าน

พวงเาพชร  สุริยะพรหม , สุขุมาล  ต้อยแก้ว

การศึกษาสมรรถนะตนเองของพยาบาลประจำกลุ่มภารกิจหัวหน้าะพยาบาลูนยืบริการสาะารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

สุนิต  โชติกุล

สมรรถนะของผุ้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการตามการรับรู้ของตนเองและพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลนครพิงค์

ภัคพร  กอบพึ่งตน , ชนกพร  อุตตะมะ

ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตวเองทางบวกต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ต้องขังวัยรุ่นชายในเรือนจำจังหวัดพิจิตร

จุฑาทิพย์  ประทินทอง , ดาราวรรณ  ต๊ะปินตา , ขวัญพนมพร  ธรรมไทย

ผลของโปรแกรมการเยี่ยมโดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้และการปฏิบัติตนในหญิงตั้งครรภ์ก่อนได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไปเพื่อการผ่าตัดคลอดในสถาบันบำราศนราดูร

วรารัตน์   แย้มโสภี

การสนับสนุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการ

เสาวนิจ  นิอนันตืชัย , มาลี สันติถิรศักดิ์

ผลของการจัดท่าขึ้นและการลงจากเตียงกับความเจ็บปวดสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง ส่วนหลังและเอวหลังผ่าตัดวันที่สอง

นลินี  พสุคันธภัค , วริณี  ด้วงเงิน

การพัฒนาความเที่ยงในการจำแนกประเภทผู้ป่วย งานบริการผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร

ทวิชติยา  มาลัยกรอง , ทรงกลด  เจริญศรี , ประเภัสสร  สมศรี

การรับรู้สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN) ด้านการให้ยาระงับความรู้สึกของวิสัญญีพยาบาล

สมพร  คำพรรณ์ , พลาพรรณ์  คำพรรณ์