3:53 pm - วันพุธ 24 มีนาคม 2066 TH TH

ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2554

 

สารจากบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ – เราจะฝ่าวิกฤติ…มหาอุทกภัย…ไปด้วยกัน

ชุติกาญจน์  หฤทัย

รายงานการศึกษาวิจัย

การพัฒนากลุ่มแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

เมตตา  ภิรมย์อยู่ , รุ่งเพชร  หอมสุวรรณ์ , จันทร  ธูปบูชา

การพัฒนาบทบาทครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง : ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนโนนรัง ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

กำทร  ดานา , อธิษฐาน  ชินสุวรรณ

ผลการสอนอย่างมีแบบแผนต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกและรังไข่ทั้งสองข้าง

จันทร์เพ็ญ  เลิศวนวัฒนา , งามตา  คงวิทยา , วรารัตน์  ทิพย์รัตน์

การพัฒนาแนวทางการจัดระบบสารสนเทศทางการพยาบาลในโรงพยาบาล

อัมราภัสร์  อรรถชัยวัจน์

การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ

วิจิตรา  เล้าตรกูล , ภัชราภร  บุญรักษ์ , อัญเชิญ  ชัยล้อรัตน์

บทความวิชาการ

การประยุกต์ใช้แบบแผนการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเชิงรุกในชุมชนกับการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างยั่งยืน

สุนทรีภรณ์  ทองไสย

ไขข้อข้องใจ

ศิริมา  ลีละวงศ์