3:53 pm - วันอังคาร 24 มีนาคม 1981 TH TH

ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2555

 

สารจากบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

ชุติกาญจน์  หฤทัย

รายงานการศึกษาวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมบริโภคเพื่อสุขภาพในวัยรุ่นตอนต้นจังหวัดสงขลา

เบญจวรรณ  ช่วยแก้ว

ประสิทธิผลของกลุ่มบำบัดทางความคิดและพฤิตกรรมต่อภาวะซึมเศร้าและความคิดฆ่าตัวตายในผู้ติดเชื้อเอชไอวี

จารุวรรณ  ก้านศรี

การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันระยะวิฤตในโรงพยาบาลระยอง

วันเพ็ญ  แสงเพ็ชรส่อง , ทัชวรรณ  ผาสุข , ธนิตา  ฉิมวงษ์

ผลของการจัดการผู้ป่วยรายกรณีในการให้การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหอบหืด ต่อสมรรถภาพปอด คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และความรู้ในการดูแลผู้ป่วยของผู้ปกครองเด็ก

ศิริวันต์  ยิ้มเลี้ยง

ผลของการใช้โปรแกรมเสริมทักษะ “คุณแม่มือใหม่  ใส่ใจลูกรัก” ในการดูแลทารกแรกเกิด ของมารดาครรภ์แรก โรงพยาบาลพุทธโสธร

ไพลิน  ถิระวัฒน์ , จิราภรณ์  ฉลานุวัฒน์ , นุสสรา  วิญญาณ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคผิวหนัง กรณีศึกษาสถาบันโรคผิวหนัง กรุงเทพมหานคร

พรพรรณ  โรจน์ตระกูล

บทความวิชาการ

คุณภาพชีวิตในการทำงานของวิชาชีพพยาบาล

อุไรพร  จันทะอุ่มเม้า

ไขข้อข้องใจ

ชุติกาญจน์  หฤทัย